ID bài viết : S500061507 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để xem trước một tập tin dùng ứng dụng Google Drive?

Làm thế nào để xem trước một tập tin sử dụng Google Drive?

    1. Chạm vào Apps & Widgets.
    2. Chạm vào ứng dụng Drive.
    3. Xác định vị trí tập tin muốn xem.
    4. Chạm vào mũi tên bên cạnh phải  liên quan đến tập tin.
    5. Một màn hình xem trước xuất hiện.