ID bài viết : S500061460 / Sửa lần cuối : 02/01/2013

Tại sao biểu tượng tập tin bị lỗi xuất hiện khi trinh chiếu hoặc xem hình ảnh 4K?

    Biểu tượng tập tin bị lỗi xuất hiện khi trình chiếu hoặc xem hình ảnh 4K

    Có thể tập tin bị lỗi hoặc không được hỗ trợ