ID bài viết : 00152127 / Sửa lần cuối : 08/02/2019

Thông báo lỗi (Error 99999) xuất hiện khi chọn biểu tượng AllApps trên TV.

Thông báo lỗi (Error 99999) xuất hiện khi chọn biểu tượng AllApps.

  Nếu bạn gặp phải thông báo lỗi này (Error 99999) khi chọn biểu tượng AllApps, vui lòng thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) và thử lại.

  Thực hiện theo các bước sau đây để thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn System Settings trong Settings.
  3. Chọn Setup.
  4. Chọn Network.
  5. Chọn Refresh Internet Content.