ID bài viết : S500061276 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Làm cách nào để tắt hiển thị mô tả của mỗi chế độ chụp khi chế độ Dial đang ON?

Tắt hiển thị mô tả của mỗi chế độ chụp trên màn hình LCD khi chế độ Dial đang ON.

    Bạn có thể tắt chức năng này bằng cách thiết lập Mode Dial Guide thành OFF.
    Setup menu1Mode Dial GuideOff.