ID bài viết : S500061227 / Sửa lần cuối : 11/06/2012

Làm thế nào để giải quyết hiện tượng âm thanh TV không thể được nghe thấy từ hệ thống BD Home Theatre kết nối từ bộ phát tín hiệu?

Âm thanh TV không thể được nghe thấy từ hệ thống BD Home Theatre kết nối từ bộ phát tín hiệu?

  Hãy kiểm tra từng bước sau đây: 

  1. Kết nối cáp HDMI từ hộp phát tín hiệu HDMI OUT tới hệ thống BD HOME Theater HDMI IN1.
   Kết nối cáp  HDMI khác từ hệ thống BD HOME Theater HDMI OUT tới TV HDMI IN1.
   Kế tiếp, chuyển chức năng của hệ thống BD HOME Theater thành HDMI1.
   Sau đó thiết lập INPUT của TV sang HDMI1.
  2. Thiết lập Audio Output sang Speaker hoặc Speaker + HDMI
  3. Nhấn nút RM speakers TV - Audio.