ID bài viết : S500061216 / Sửa lần cuối : 10/05/2012

Hình ảnh xem trực tiếp đã mở rộng có thể thiết lập lấy nét chính xác không?

Mở rộng hình ảnh xem trực tiếp để xác định lấy nét chính xác.

     

    Có, Màn hình hiển thị có thể mở rộng để cho phép kiểm tra lấy nét chính xác trước khi chụp.Từ menu tùy chỉnh, chọn Preview ButtonFocus Magnifier, và bấm nút Focus Magnifier. Ở chế độ lấy nét bằng tay, lấy nét có thể được điều chỉnh trong khi mở rộng hình ảnh

    Nếu bạn sử dụng ống kính SSM, bạn có thể điều chỉnh lấy nét với DMF (Direct Manual Focus). Trong trường hợp đó, sau khi đều chỉnh lấy nét, bấm và giữ nút lấy nét để khóa nét trước khi chụp.