ID bài viết : 00074822 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Khi ghi hình bằng chế độ lấy nét AF-A, đôi khi camera không lấy nét vật thể đang đi chuyển?

Ghi hình vật thể đang chuyển động với chế độ lấy nét AF-A

    Trong chế độ AF-A, camera sẽ tự động xác định vật thể đang chuyển động hay không và tự chuyển đổi giữa 2 chế độ AF-SAF-C

    Khi ghi hình vật thể đang di chuyển nhanh bằng chế độ lấy nét AF-A, đôi khi chế độ này không thể chuyển đổi đủ nhanh và camera sẽ không thể tiếp tục lấy nét vật thể đang chuyển động đó
    Trong những trường hợp như trên, chúng tôi khuyến nghị nên chọn chế độ AF-C