ID bài viết : S500060966 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể dùng một hình ảnh để làm hình đại diện (avatar) Skype không?

Dùng hình ảnh để làm hình đại diện (avatar) Skype.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể dùng được.