ID bài viết : S500060697 / Sửa lần cuối : 01/04/2011

Khi nào nên tắt GPS?

Tắt GPS.

    Nếu luôn bật GPS, thời gian sử dụng pin có thể bị rút ngắn tùy thuộc vào việc tiếp nhận tín hiệu GPS.

    Trong khi máy bay đáp và cất cánh, hãy tắt máy ảnh, vì bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện như vậy theo thông báo trên máy bay.

    *Sử dụng GPS theo quy định của từng địa điểm hay tình huống.