ID bài viết : S500059432 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể cắt phim thành nhiều phần?

Không thể chia cắt phim.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu phim không thể chia thành nhiều phần, có thể do các nguyên nhân sau:
- Phim quá ngắn vì thế không thể chia.
- Phim là một tập tin đã được bảo vệ. Trả lại chức năng bảo vệ phim trước khi bạn cố xóa nó.