ID bài viết : S500059432 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể cắt phim thành nhiều phần?

Không thể chia cắt phim.

    Nếu phim không thể chia thành nhiều phần, có thể do các nguyên nhân sau:
    - Phim quá ngắn vì thế không thể chia.
    - Phim là một tập tin đã được bảo vệ. Trả lại chức năng bảo vệ phim trước khi bạn cố xóa nó.