ID bài viết : S500058663 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sử dụng một Memory Stick Duo chứa dữ liệu âm nhạc hoặc các tập tin tài liệu với máy quay video được không?

Sử dụng một Memory Stick Duo chứa dữ liệu âm nhạc hoặc tập tin tài liệu với máy quay video.

    Có, thiết bị này có thể sử dụng với máy quay video nếu Memory Stick Duo vẫn còn dung lượng để ghi các hình ảnh.