ID bài viết : S500058161 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các tùy chỉnh thiết lập cân bằng trắng là gì?

Tùy chỉnh thiết lập cân bằng trắng.

    Khi một chủ đề được chiếu sáng với nhiều loại nguồn ánh sáng khác nhau, điều chỉnh cân bằng trắng có thể không có khả năng tái tạo màu sắc chính xác. Trong trường hợp này, sử dụng chức năng cân bằng trắng. Model này có thể ghi nhớ ba cài đặt tùy chỉnh cân bằng trắng. Thiết lập những khía cạnh của cảnh để xem như là màu trắng và hiêu chỉnh cần thiết theo nguồn ánh sáng để tái tạo màu sắc chính xác.

    Các điều chỉnh dữ liệu WB đăng ký trên màn hình LCD hiển thị hình ảnh với nhiệt độ màu và giá trị cụ thể CC.
    Những giá trị này để thiết lập nhiệt độ màu cũng có thể sử dụng để kiểm soát hoàn toàn.
    (Các tùy chỉnh dữ liệu WB không thể được điều chỉnh, nhưng bằng cách sử dụng các giá trị của các thiết lập nhiệt độ màu, hình ảnh có thể dễ dàng được điều chỉnh.)