ID bài viết : S500057910 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao ảnh nhỏ không được hiển thị và thay vào đó xuất hiện như một dấu X ?

    Ảnh nhỏ xuất hiện như một dấu "x" và ảnh không thể được hiển thị.


    Nếu việc chuyển hoặc đặt lại tên một thư mục đã đăng kí, thì những ảnh nhỏ của ảnh được chứa trong thư mục sẽ được hiển thị như những dấu "x" .  Để hiển thị đúng những hình ảnh đó, chọn Update Database từ menu Tools, và đăng kí thư mục áp dụng lại.