ID bài viết : S500057707 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao khung nhận diện khuôn mặt bị biến mất khi màn hình LCD tình cờ bị chạm vào?

    Về khung nhận diện khuôn mặt biến mất khi màn hình LCD bị chạm vào một cách tình cờ.


    Với máy ảnh, bạn có thể lựa chọn điểm để mang vào focus bằng cách chạm vào màn hình LCD.  Do đó, nếu bạn chạm vào điểm khác ngoài khhuôn mặt, máy ảnh cố lấy focus trên điểm đó (khung focus xuất hiện), và khung nhận diện khuôn mặt biến mất.
    Để hiển thị khung nhận diện khuôn mặt lại, chạm vào khuôn mặt của chủ thể trên màn hình LCD.