ID bài viết : S500057654 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao những tập tin Windows Media không thể xem trước được?

Việc khó xem lại những tập tin Windows Media.

    Vui lòng kiểm tra liệu rằng Windows Media Player 10 hoặc cao hơn được cài đặt trên máy tính.