ID bài viết : 00103931 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Tôi muốn kết hợp hoặc cắt tập tin nhạc bắng Media Go

  Bạn có thể kết hợp hoặc cắt tập tin bằng Combine Files... hoặc Trim File... trong menu Tool.
  Tham khảo chi tiết bên dưới.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.


  Kết hợp các tập tin âm nhạc

  Bạn có thể kết hợp các tập tin nhạc theo thứ tự mong muốn.
  Nhiều tập tin nhạc có thể được kết hợp thành một tập tin.

  1. Chọn các tập tin nhạc mà bạn muốn kết hợp từ Library - Music trong Media Go.
   Để chọn nhiều tập tin, nhấp vào tập tin trong khi giữ phím Ctrl.
  2. Chọn Tools - Combine Files...  trong menu ở phía trên của màn hình Media Go.
  3. Tại màn hình Combine Files, thiết lập thứ tự của các tập tin nhạc mà bạn muốn kết hợp và nhấp nút Next>.
  4. Set Title, Format, and Quality of the combined file as desired and click the Finish button.
   Đặt Title, Format, và Quality (Tiêu đề, Định dạng, và chất lượng) của các tập tin kết hợp như mong muốn và nhấp vào nút Finish.

  Quá trình kết hợp các tập tin được lựa chọn đã hoàn tất.

  Cắt một file nhạc

  Bạn có thể lưu trữ một phần của một bài hát bằng cách xác định điểm đầu và cuối trong bài hát.

  1. Chọn bài hát mà bạn muốn cắt từ Library - Music trong Media Go.
  2. Chọn Tools - Trim File...trong menu ở phía trên của màn hình Media Go.
  3. Trên màn hình  Trim File, thiết lập điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phần mong muốn và nhấp vào nút Next>.
  4. Đặt Title, Format, và Quality (Tiêu đề, Định dạng, và chất lượng) của các tập tin mới được tạo và nhấp vào nút Finish

  Quá trình cắt tập tin đã hoàn tất.