ID bài viết : S500057901 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao những Playlist không thể được chuyển hoặc xóa bằng Windows Media Player 10?

Những Playlist không thể được chuyển hoặc xóa bằng Windows Media Player 10.

    Những Playlist không thể được chuyển, được kiểm tra, hoặc xóa bằng cách sử dụng Windows Media Player 10 vì nó không thể hiển thị những Playlist đã lưu trong máy.

    Để sử dụng Playlists bằng cách sửu dụng Windows Media Player, hãy cài đặt Windows Media Player 11 từ CD-ROM được cung cấp kèm theo để chuyển và xóa những Playlist.