ID bài viết : S500057644 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao tập tin MPEG không thể được mã hóa đúng cách?

    Tập tin MPEG không được mã hóa đúng cách.

     


    Khi hiện tượng này xảy ra, thử thay đổi đuôi tập tin thành .mpg và mã hóa lại. Tạo một bản sao của tập tin trước khi thay đổi đuôi tập tin.