ID bài viết : S500056886 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao thư mục ghi dữ liệu ảnh được chia làm một số thư mục?

    Thư mục ghi ảnh có thể được chi thành nhiều thư mục (Ví dụ: 100MSDCF 101MSDCF, và ..vv).


    Ảnh chụp được lưu ở thư mục tên là 100MSDCF, 101MSDCF, và ...vv. Nếu số ảnh (tên file) đến DSC09999, một thư mục mới sẽ được tạo tự động, và sẽ tiếp tục ghi lại từ DSC00001.

    * Khi mẫu Dữ liệu được lựa chọn khi thiết đặt tên Thư mục trong Setup Menu 2, một thư mục mới được tự động tạo mỗi ngày