ID bài viết : 00154592 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Xảy ra Lỗi tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh.

Xảy ra Lỗi tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh.

    Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện nếu một số tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh và phim bị lỗi. Nó có thể xảy ra nếu những hình ảnh và phim trên thẻ nhớ đã được sửa đổi hoặc chỉnh sửa trên máy tính, gây xung đột dữ liệu. Bạn có thể thử giải quyết vấn đề này bằng cách chọn tùy chọn Recover Image DB.

    CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Thông tin sau đây yêu cầu thẻ nhớ phải được định dạng. Hãy đảm bảo tất cả tập tin hình ảnh và phim đều được sao lưu sang máy tính trước khi thực hiện.

    Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả sau khi phục hồi các tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh, sao lưu tất cả các hình ảnh và phim vào máy tính, sau đó định dạng thẻ. Nếu lỗi vẫn tiếp tục sau khi cố gắng sử dụng thẻ nhớ mới được định dạng, hãy sử dụng một thẻ nhớ khác.

    LƯU Ý:  Thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết để hoàn thành bất kỳ bước nào của các hoạt động nêu trên, hãy tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.