ID bài viết : S500056576 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao dung lượng đã sử dụng hiển thị trên 'Media Space' sẽ không là 0% sau khi format bộ nhớ trong ?

    Dung lượng đã dùng hiển thị trên Media Space không là 0% sau khi Format bộ nhớ trong.


    Dung lượng đã dùng sẽ không là 0% ngay sau khi  bạn đã Format bộ nhớ trong vì một vài dung lượng nhớ sẽ được sử dụng cho mục đích quản lí .