ID bài viết : S500056330 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh đã ghi có thể được chỉnh sửa hay không?

Chỉnh sửa những ảnh đã ghi.

    Không, người dùng không thể chỉnh sửa ảnh đã ghi bằng máy quay.