ID bài viết : S500056330 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh đã ghi có thể được chỉnh sửa hay không?

Chỉnh sửa những ảnh đã ghi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, người dùng không thể chỉnh sửa ảnh đã ghi bằng máy quay.