ID bài viết : 00076593 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Không thể bắt đầu hay kết thúc ghi hình

Không thể ghi hình

    Bạn không thể bấm nút REC START/STOP khi HOLD lever hay HOLD switch đang ở chế độ khóa
    Kiểm tra chế độ của HOLD switch và HOLD lever trên Camera và Bao chống nước
    Ngoài ra, khi Hold switch của AKA-LU1 Handheld Grip màn hình LCD (bán rời) đang khóa, bạn không thể bấm nút REC START/STOP. Mở khóa trước khi ghi hình.