ID bài viết : 00076593 / Sửa lần cuối : 27/06/2016

Không thể bắt đầu hay kết thúc ghi hình

Không thể ghi hình

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể bấm nút REC START/STOP khi HOLD lever hay HOLD switch đang ở chế độ khóa
Kiểm tra chế độ của HOLD switch và HOLD lever trên Camera và Bao chống nước
Ngoài ra, khi Hold switch của AKA-LU1 Handheld Grip màn hình LCD (bán rời) đang khóa, bạn không thể bấm nút REC START/STOP. Mở khóa trước khi ghi hình.