ID bài viết : S500058666 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể định dạng phương tiện ghi mà không xóa mất ảnh đã chụp không?

Khả năng định dạng phương tiện ghi mà không làm mất ảnh đã chụp.

    Không, không thể. Nếu bạn định dạng phương tiện ghi, tất cả dữ liệu ghi (phim và hình ảnh) đều bị xóa.