ID bài viết : 00136510 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tại sao thông báo "Inconsistencies found in Image Database File. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the Image Database File?" xuất hiện?

    Về thông báo Inconsistencies found in Image Database File. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the Image Database File? xuất hiện.
    Những thông báo này xuất hiện khi tập tin dữ liệu hình ảnh bị hư hỏng.
    Bằng các chạm YES, bạn có thể sửa chữa tập tin dữ liệu hình ảnh để bạn có thể sử dụng máy quay bình thường.

    Lưu ý:

    Bằng cách chọn MANAGE MEDIA -> REPAIR IMG.DB F. -> INT. MEMORY hoặc MEMORY STICK trong menu, bạn có thể đăng ký phim SD đã quay trước đây và ảnh chụp để sửa chữa tập tin cơ sở dữ liệu, để cho máy quay có thể phát lại chúng.