ID bài viết : S500055847 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng Cineframe 25 có thể tạo ra ghi hinh 25p không?

    Tạo ra việc ghi hình 25p với chức năgn Cineframe 25.


    Không thể, việc ghi hình được tạo ra bởi chức năng Cineframe thì khác với 25p vì nó không phải dạng liên tục (progressive).  Tuy nhiên, nó có thể cho ra hình ảnh với cảm nhận 25p.