ID bài viết : S500055815 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa 1080i và 720p?

    Sự khác nhau giữa 1080i720p.


    720p sử dụng phưong pháp quét liên tục với 720 dòng quét dọc, trong khi 1080i sử dụng phương pháp quét xe kẽ với 1080 dòng.