ID bài viết : 00254570 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Chế độ tùy chỉnh và Chế độ Cine EI là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể chọn các chế độ sau đây trên máy quay.

  • Chế độ tùy chỉnh:

   Bạn có thể điều chỉnh trước các cài đặt hình ảnh và không cần xử lý hậu kỳ.
   Các tập tin cảnh chụp ví dụ như S-Cinetone được cung cấp, cho phép bạn dễ dàng chụp với giao diện mong muốn. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt hình ảnh linh hoạt ngay tại chỗ, cho phép dễ dàng tạo ra ảnh gốc mà không cần xử lý hậu kỳ sau khi chụp.
  • Chế độ Cine EI:

   Bạn có thể vận hành máy ảnh tương tự như máy ảnh phim, với các cảnh chụp được phát triển trong giai đoạn hậu kỳ.