ID bài viết : 00246700 / Sửa lần cuối : 14/06/2020In

Tôi đã chuyển phim XAVC S sang điện thoại thông minh nhưng không nghe được âm thanh khi phát.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào điện thoại thông minh, có khả năng không phát được phim XAVC S đã chuyển theo đúng cách. Ví dụ: bạn có thể không thể phát phim một cách mượt mà hoặc có thể không có âm thanh. 

  Bạn nên sử dụng các thao tác sau đây.

  • Chuyển phim proxy vào điện thoại thông minh và phát.
  1. Chọn MENU Camera Settings2 (Cài đặt máy ảnh2) → Proxy Recording (Ghi lại proxy) → On (Bật).
  2. ChọnMENU → Network (Mạng) → Send to Smartphone Func. (Chức năng Gửi đến điện thoại thông minh) → Sending Target (Gửi mục tiêu) → Proxy Only (Chỉ có proxy) hoặc Proxy & Original (Proxy & Bản gốc).
  3. Phát phim proxy được chuyển bằng Send to Smartphone Func. (Chức năng Gửi đến điện thoại thông minh) trên điện thoại thông minh của bạn.
  • Sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh tiện ích bổ sung Movie Edit (Chỉnh sửa phim) để xuất và phát phim. 
   Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo trang hỗ trợ tiện ích bổ sung Movie Edit (Chỉnh sửa phim).
   https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/movieedit/l/index.php