ID bài viết : 00140654 / Sửa lần cuối : 18/10/2018

Khi nhấn nút MOVIE (quay phim), không nghe thấy âm thanh bắt đầu/dừng lại khi của việc quay phim.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi nhấn nút MOVIE (quay phim), không nghe thấy âm thanh bắt đầu/dừng lại khi của việc quay phim.

Xác nhận rằng Audio signals được thiết lập sang On.

Khi máy ảnh được kết nối với một thiết bị HDMI, âm thanh quay phim bắt đầu/dừng lại không được phát ra nếu HDMI Audio Out. được cài sang On.

Nếu bạn thiết lập HDMI Audio Out. sang Off, bạn sẽ có thể nghe thấy âm thanh quay phim bắt đầu/dừng lại, nhưng âm thanh sẽ không được xuất sang các thiết bị đã kết nối HDMI.