ID bài viết : 00140654 / Sửa lần cuối : 01/06/2020

Không nghe thấy âm thanh bắt đầu hoặc dừng khi quay phim.

    Kiểm tra để đảm bảo Audio signals (Tín hiệu âm thanh) được đặt thành On (Bật).

    Khi máy ảnh được kết nối với thiết bị HDMI, sẽ không có âm thanh bắt đầu/dừng quay phim phát ra nếu HDMI Audio Out. (Ngõ ra âm thanh HDMI) được đặt thành On (Bật).
    Nếu bạn đặt HDMI Audio Out. (Ngõ ra âm thanh HDMI) thành Off (Tắt) thì bạn sẽ nghe thấy âm thanh bắt đầu/dừng quay phim, nhưng âm thanh sẽ không phát ra từ thiết bị HDMI đã kết nối.

    LƯU Ý: Tùy theo mẫu thiết bị mà bạn sẽ không thể sử dụng được một số chức năng.