ID bài viết : 00253919 / Sửa lần cuối : 23/03/2021

Không thể phát lại ảnh HEIF được chụp bằng camera trên điện thoại thông minh.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Cả 8 bit và 10 bit đều được xác định cho định dạng HEIF. Tuy nhiên, camera này sử dụng định dạng HEIF 10-bit để cung cấp hình ảnh chất lượng cao hơn. Mặc dù định dạng HEIF 10-bit tuân thủ các tiêu chuẩn do ISO xác định nhưng định dạng này không thể phát lại được trên nhiều điện thoại thông minh và các thiết bị khác hỗ trợ định dạng HEIF 8-bit. (Tính đến tháng 09 năm 2020)

    Để phát lại các ảnh HEIF 10-bit được chụp bằng camera trên điện thoại thông minh, hãy thử chuyển đổi chúng thành tập tin JPEG hoặc tập tin TIFF trên máy tính bằng Trình chuyển đổi HEIF trước khi truyền chúng sang điện thoại thông minh.