ID bài viết : 00253446 / Sửa lần cuối : 23/11/2020In

Tính năng Đa cửa sổ 21: 9 trong Xperia 1 II và Xperia 5 II có được cải thiện từ Xperia 1 và Xperia 5 không?

    Áp dụng cho

    • Xperia 5 II
    • Xperia 1 II

    Giải đáp

    Có, tính năng đa cửa sổ 21:9 được cải thiện trong Xperia 1 II & Xperia 5 II.  Giờ đây, việc chuyển đổi giữa các ứng dụng sẽ dễ dàng hơn với tính năng Chuyển đổi đa cửa sổ.