ID bài viết : 00249745 / Sửa lần cuối : 01/09/2020

Tôi không thể sử dụng tính năng Google Assistant.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trước khi thực hiện, hãy tham khảo bài viết Sử dụng Google Assistant với tai nghe không dây để kiểm tra xem thiết bị của bạn có đáp ứng các yêu cầu để sử dụng chức năng Google Assistant hay không.

  Nếu bạn không thể sử dụng tính năng Google Assistant hoặc nhận được thông báo lỗi GOOGLE ASSISTANT IS NOT CONNECTED (GOOGLE ASSISTANT KHÔNG ĐƯỢC KẾT NỐI), hãy thử các bước khắc phục sự cố sau đây.


  Thiết bị Android

  • Bước 1 Xóa thông tin đăng ký trên ứng dụng
  • Bước 2 Xóa thông tin thiết bị Bluetooth được đăng ký trên thiết bị Android.
  • Bước 3 Ghép nối với tai nghe
  • Bước 4 Thiết lập Google Assistant

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu thông tin thiết bị không được đăng ký, hãy bắt đầu từ bước 3.
  • Quy trình thực hiện hoặc các hình ảnh có thể khác tùy theo phiên bản hệ điều hành, phiên bản ứng dụng hoặc thiết bị.

  Thiết bị iOS

  • Bước 1 Xóa thông tin đăng ký trên ứng dụng
  • Bước 2 Xóa thông tin thiết bị Bluetooth được đăng ký trên thiết bị iOS
  • Bước 3 Ghép nối với tai nghe
  • Bước 4 Thiết lập Google Assistant

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu thông tin thiết bị không được đăng ký, hãy bắt đầu từ bước 3.
  • Quy trình thực hiện hoặc các hình ảnh có thể khác tùy theo phiên bản hệ điều hành, phiên bản ứng dụng hoặc thiết bị.