ID bài viết : 00236386 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Sau khi bạn cập nhật phần mềm hệ thống Tivi, các ứng dụng được thêm vào Mục ưa thích sẽ biến mất khỏi màn hình Home.

    Ứng dụng có thể bị xóa khỏi Mục ưa thích sau khi Tivi cập nhật phần mềm.
    Bạn có thể thêm lại ứng dụng vào Mục ưa thích bằng cách chọn trong HOME Add app to favorites (Thêm ứng dụng vào mục ưa thích).