ID bài viết : 00148844 / Sửa lần cuối : 30/04/2018

Tại sao tôi không thể tìm thấy các ứng dụng tôi đã cài đặt trong mục Moreapps của màn hình Home?

Tại sao tôi không thể tìm thấy các ứng dụng tôi đã cài đặt trong mục Moreapps của màn hình Home?

  Do những hạn chế của hệ thống, cho đến nay chỉ có 50 ứng dụng có thể được hiển thị trong mục Moreapps. Các ứng dụng khác sẽ được ẩn.

  Nếu bạn muốn xem tất cả các ứng dụng, hãy làm như sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Apps trong mục TV.
  4. Chọn Downloaded apps.