ID bài viết : 00224969 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Có nhiễu tĩnh hoặc nghe tiếng bóc bóc trong khi duyệt tìm qua nội dung YouTube.

    Sự cố này sẽ được khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm. Vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm.
    Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm