ID bài viết : 00091316 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Lỗi được tạo ra trong quá trình truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet.

  Hãy thử quy trình xử lý cho từng mã lỗi.

  Đối với dòng W5xxD, W60xD, W65xD, W75xD, hãy tham khảo tại đây.

  Hãy thử quy trình xử lý cho từng mã lỗi.


  Mã lỗi Lỗi: 1002 hiển thị

  Thông báo lỗi này có thể xuất hiện nếu Tivi không được kết nối với Internet . Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi làm theo các bước khắc phục sự cố, hãy cập nhật phần mềm Tivi.


  Mã lỗi Lỗi: 1106 hiển thị

  Để biết chi tiết về quy trình xử lý, hãy tham khảo phần sau.
  Lỗi: 1106 xuất hiện khi xem video từ Internet trên Tivi.


  Mã lỗi Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 hiển thị

  Để biết chi tiết về quy trình xử lý, hãy tham khảo phần sau.
  Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi cố gắng truy cập nội dung Internet.


  Mã lỗi Lỗi: 2200 hiển thị

  Để biết chi tiết về quy trình xử lý, hãy tham khảo phần sau.
  Lỗi: 2200 xuất hiện trên Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng.


  Mã lỗi Lỗi: 4012 hiển thị

  Có thể thiết bị này bị hỏng. Có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.


  Mã lỗi Lỗi: 5010 hiển thị

  Lỗi xuất hiện khi xử lý Internet của chương trình. Hãy thử làm như sau.


  Trước tiên, hãy xem Internet Connectivity Symptoms (Các lỗi kết nối Internet).
  1. Nhấn nút HOME, rồi chọn Help (Trợ giúp).
  2. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) - Internet Connectivity Symptoms (Các lỗi kết nối Internet).
  • Nếu có bất kỳ kết quả chẩn đoán nào là Failed (Không đạt)
   Vui lòng kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
  • Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK (Đạt)
   Hãy tiến hành xác nhận theo thứ tự sau.
   1. Cập nhật phần mềm hệ thống Tivi lên phiên bản mới nhất.
   2. Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
    1. Nhấn nút HOME, rồi chọn Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Network (Mạng) - Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
   3. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố sau quy trình xử lý trên, hãy khôi phục về cài đặt gốc, sau đó kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.

    Nếu lỗi xảy ra sau khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, có thể do sự cố mạng tạm thời.
    Sự cố có thể được khắc phục sau một thời gian. Hãy thử Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) một lần nữa sau một lát.

  Mã lỗi Lỗi: 7007 hiển thị

  Mã lỗi này có thể hiển thị nếu bị mất kết nối Internet hoặc tốc độ đường truyền Internet chậm khi phần mềm hệ thống được cập nhật qua Internet.
  Cập nhật phần mềm hệ thống lên phiên bản mới nhất bằng bộ nhớ USB, sau đó kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.


  Mã lỗi Lỗi: 7016 hiển thị

  Lỗi này có thể hiển thị tùy thuộc vào cài đặt môi trường của Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP)
  khi phần mềm hệ thống được cập nhật qua Internet.
  Cập nhật phần mềm hệ thống lên phiên bản mới nhất bằng bộ nhớ USB, sau đó kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa.


  Mã lỗi Lỗi: 1 đến 30 hoặc 50 đến 200 hoặc 300 hiển thị

  Đây là sự cố đường truyền với mục tiêu kết nối (máy chủ). Trong trường hợp nguyên nhân là tạm thời, có thể khắc phục sự cố sau một lát. Trước tiên, hãy thử truy cập sau một lúc.