ID bài viết : 00176403 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Bị nhiễu trong những cảnh chuyển động nhanh, khi chuyển cảnh, hoặc ở các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Motionflow tạo ra các hình ảnh chèn vào làm cho chuyển động mượt mà. Điều này có thể gây nhiễu trong các tình huống sau đây.

 • Chuyển giữa các cảnh hoặc những cảnh chuyển động nhanh
 • Trên các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh

Nếu ảnh nhiễu làm phiền bạn, hãy thay đổi cài đặt Motionflow theo các bước dưới đây.

 1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) hoặc Picture (Hình ảnh) trong mục Display & Sound (Hiển thị và âm thanh). 
 3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
 4. Chọn Motion (Chuyển động).
  Ảnh
 5. Nhấn nút bên phải để chọn Motionflow.
  Ảnh
 6. Chọn Motionflow.
 7. Video bạn đang mở hiển thị trên màn hình. Chọn một chế độ giảm nhiễu khi xem.
  Ảnh

  LƯU Ý: Nếu Motionflow được đặt ở chế độ Custom (Tùy chỉnh), hãy điều chỉnh Smoothness (Độ mượt) theo quy trình sau đây.
  1. Chọn Motionflow.
  2. Chọn Custom (Tùy chỉnh).
   Ảnh
  3. Chọn Smoothness (Độ mượt).
   Ảnh

Nếu độ nhiễu vẫn không giảm sau khi thử các quy trình trên, đặt Motionflow về chế độ Off (Tắt).