ID bài viết : 00205421 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Tôi có thể kết nối với ăng-ten FM gắn ngoài không?

    Không thể kết nối với ăng-ten FM gắn ngoài.
    Khi nhận thấy độ nhạy thu tín hiệu kém, hãy thử các bước sau đây.

    • Chuyển vị trí đầu thu lại gần cửa sổ.
    • Kéo dài cáp ăng-ten về hướng có thể thu tín hiệu tốt.