ID bài viết : 00206731 / Sửa lần cuối : 27/01/2019

Không phát ra âm thanh DTS từ cổng DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) hoặc HDMI (ARC).

  Làm theo các bước sau đây để phát ra âm thanh DTS từ hệ thống âm thanh của bạn qua cổng DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) hoặc HDMI ARC trên Tivi MASTER Series:

  1. Thiết lập cài đặt ngõ ra loa của Tivi thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn biểu tượng Biểu tượng bánh răng.
   3. Chọn Sound (Âm thanh).
   4. Chọn Speakers (Loa).
   5. Chọn Audio system (Hệ thống âm thanh).
  2. Đặt Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số) thành Auto 1 (Tự động 1) hoặc Auto 2 (Tự động 2).
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn biểu tượng Biểu tượng bánh răng.
   3. Chọn Sound (Âm thanh).
   4. Chọn Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số).
   5. Chọn Auto 1 (Tự động 1) hoặc Auto 2 (Tự động 2).
  3. Đặt TalkBack thành Off (Tắt).
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn biểu tượng Biểu tượng bánh răng.
   3. Trong System Preferences (Tùy chọn hệ thống), chọn Accessibility (Trợ năng).
   4. Chọn TalkBack.
   5. Chọn Off (Tắt).
  4. Đặt Screen reader (Trình đọc màn hình) thành Off (Tắt).
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn biểu tượng Biểu tượng bánh răng.
   3. Trong System Preferences (Tùy chọn hệ thống), chọn Accessibility (Trợ năng).
   4. Chọn Screen reader (Trình đọc màn hình).
   5. Chọn Off (Tắt).
  5. Đặt System sounds (Âm thanh hệ thống) thành Off (Tắt).
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn biểu tượng Biểu tượng bánh răng.
   3. Chọn Sound (Âm thanh).
   4. Chọn System sounds (Âm thanh hệ thống).
   5. Chọn Off (Tắt).