ID bài viết : 00203784 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Các nút trên loa của tôi không phản hồi trong khi phát lại Bluetooth

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị hoặc ứng dụng được sử dụng trong quá trình phát lại Bluetooth, các nút của loa có thể không hoạt động.
Trực tiếp vận hành thiết bị đã ghép nối để điều khiển phát lại.