ID bài viết : 00203196 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Xuất hiện nhiễu sóng khi tôi xem video được ghi trên thiết bị bên ngoài

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trên thiết bị đã kết nối, hãy thay đổi độ phân giải đầu ra từ 1080p thành 1080i, hoặc thành Original Resolution (Độ phân giải gốc). (Tên có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.)
Nếu thiết bị đã kết nối không có các cài đặt này, hãy đặt Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) trong Tivi xuống mức Low (Thấp) theo quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh).
  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  4. Chọn Clarity (Độ rõ nét).
  5. Chọn Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên).
  6. Chọn Low (Thấp).

LƯU Ý: Nếu Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) được đặt ở mức Low (Thấp) thì có thể xuất hiện nhiễu nhẹ trên màn hình.