ID bài viết : 00203196 / Sửa lần cuối : 06/04/2021

Nhiễu sóng xuất hiện trong quá trình xem nội dung được ghi trên thiết bị bên ngoài.

  Trên thiết bị đã kết nối, hãy thay đổi độ phân giải đầu ra từ 1080p thành 1080i, hoặc thành Original Resolution (Độ phân giải gốc). (Tên có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.)
  Nếu thiết bị đã kết nối không có các cài đặt này, hãy đặt Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) trong Tivi xuống mức Low (Thấp) theo quy trình sau đây.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt):
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Clarity (Độ rõ nét) — Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên).
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét) — Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên).
   • Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị) — Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét) — Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên).
  3. Chọn Low (Thấp).

  LƯU Ý: Nếu Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) được đặt ở mức Low (Thấp) thì có thể xuất hiện nhiễu nhẹ trên màn hình.