ID bài viết : 00202931 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Cách thực hiện xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm cho ứng dụng

  Hãy làm theo các bước sau.

  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn ứng dụng mong muốn trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống).
  5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) rồi chọn OK.
   Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước sau đây.
  6. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi nhấp vào OK và trên màn hình được hiển thị, hãy chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) rồi nhấp vào OK.