ID bài viết : 00230422 / Sửa lần cuối : 27/04/2022

Cách thêm, xóa hoặc hiển thị kênh ưa thích trên Android TV™.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Thêm kênh ưa thích

  Bạn chỉ có thể thêm kênh vào thiết bị Android TV™ của bạn nếu thiết bị được kết nối với ăng-ten hoặc kết nối cáp trực tiếp từ tường.

  • Dòng A9G/X85G/X95G/Z9G
  • Dòng A9F/Z9F
  1. Đặt Tivi của bạn thành kênh bạn muốn thêm làm kênh ưa thích.
  2. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút TV để hiển thị menu Tivi.
  3. Từ menu, chọn TV control (Điều khiển Tivi).

   Điều khiển Tivi

  4. Chọn Add to Favorites (Thêm vào mục ưa thích).
  5. Chọn Favorite 1 (Ưa thích 1) đến Favorite 4 (Ưa thích 4) để đăng ký kênh ưa thích.

  Các mẫu Tivi khác

  1. Đặt Tivi của bạn thành kênh bạn muốn thêm làm kênh ưa thích.
  2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC).
  3. Trong danh mục TV (Tivi), chọn Add to Favorites (Thêm vào mục ưa thích).

  Hiển thị kênh ưa thích

  • Dòng A9G/X85G/X95G/Z9G
  • Dòng A9F/Z9F
  1. Nhấn nút TV.
  2. Ở cuối menu Tivi, chọn +.

   Thêm kênh

  3. Chọn Favorite 1 (Ưa thích 1) đến Favorite 4 (Ưa thích 4) để hiển thị kênh.

  Các mẫu Tivi khác

  1. Nhấn vào nút DISCOVER trên điều khiển từ xa của bạn.
  2. Tab kênh ưa thích sẽ xuất hiện ở dưới cùng và ở giữa màn hình.

  Xóa kênh ưa thích

  • Dòng A9G/X85G/X95G/Z9G
  • Dòng A9F/Z9F
  1. Nhấn nút TV.
  2. Chọn TV control (Điều khiển Tivi).
  3. Chọn Favorites setup (Thiết lập mục ưa thích).
  4. Chọn mục bạn muốn xóa từ Favorite 1 (Ưa thích 1) cho đến Favorite 4 (Ưa thích 4).
  5. Chọn kênh bạn muốn xóa và bỏ dấu kiểm.

  Hoặc:

  1. Nhấn nút TV.
  2. Chọn TV control (Điều khiển Tivi).
  3. Chọn Remove from Favorites (Loại bỏ khỏi mục ưa thích).
  4. Chọn mục bạn muốn xóa từ Favorite 1 (Ưa thích 1) cho đến Favorite 4 (Ưa thích 4).

  Các mẫu Tivi khác

  1. Đặt Tivi của bạn thành kênh mong muốn mà bạn muốn xóa khỏi mục ưa thích của bạn.
  2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC).
  3. Trong danh mục TV (Tivi), chọn Remove from Favorites (Loại bỏ khỏi mục ưa thích).