ID bài viết : 00191223 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Thông báo đến người dùng Sony BRAVIA: Kể từ 1 tháng 1, 2018, công ty quản lý dữ liệu thông tin được gửi từ BRAVIA của bạn sẽ thay đổi từ Sony Corporation sang Sony Visual Products Inc.

  12tháng 12, 2017

  Kể từ 1 tháng 1, 2018, công ty quản lý dữ liệu thông tin được gửi từ BRAVIA của bạn sẽ thay đổi từ Sony Corporation sang Sony Visual Products Inc., một công ty con của Sony Corporation hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Tivi. Theo đó, công ty quản lý dữ liệu với tên Sony Corporation trong chính sách bảo mật của bạn sẽ thay đổi thành Sony Visual Products Inc. Phạm vi của các hoạt động xử lý dữ liệu vẫn không thay đổi.

  Thay đổi này áp dụng cho các mẫu Tivi BRAVIA 2012-2017:

  Năm Tên sê-ri
  2012 HX95*
  HX85*
  HX75*
  EX65*
  EX55*
  2013 X9*A
  X85*A
  W90*A
  W80*A
  W6*A
  2014 X95*B
  X90*B
  X85*B
  S90*B
  W95*B
  W8*B,W7*B
  W6*B
  2015 X93*C, X94*C
  X90*C, X91*C
  S85*C
  X85*C
  X83*C
  X80*C
  W95*C
  W85*C
  W80*C
  R5*C
  R4*C
  R3*C
  W70*C
  2016 ZD9*
  2017 *A1