ID bài viết : 00161580 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Android TV có hỗ trợ HDR10 không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng ở cuối bài viết này.

Hãy kiểm tra như sau.

Nhập
(Dịch vụ/Thiết bị)
Định dạng HDR Dòng X93xxC_X94xxC
Dòng X90xxC_X91xxC
Dòng S85xxC
Dòng X85xxC
Dòng X9350D
Dòng X93xxD_X94xxD
Dòng X85xxD
Dòng S85xxD 
Dòng X75xxD
Dòng X80xxD
Dòng X83xxD
Dòng S80xxD
Dòng X70xxD
Dòng X80xxE
Dòng X85xxE
Dòng X90xxE
Dòng X75xxE
Dòng X82xxE 
Dòng Z9D
Dòng A1
Dòng X93xxE_X94xxE
Dòng X95xxE
Bộ dò kênh tích hợp DVB-S HLG

-*1

Dịch vụ mạng HDR10

Dolby Vision

-

-

-*2

HLG

-

Ngõ vào  HDMI HDR10/HLG/Dolby Vision

✔/ -*1 / -

✔/ ✔/ -

✔/ ✔/-*2

USB HDR10/HLG

✔/ -*1

✔/ ✔

✔/ ✔

*1: Sẽ được hỗ trợ bằng bản cập nhật phần mềm
*2: Bản cập nhật Dolby Vision dành cho các kiểu máy 2017 (Dòng X94xxE, X93xxE, A1 và Z9D) sẽ được cung cấp dưới dạng bản cập nhật phần mềm trong tương lai
Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm

LƯU Ý: Các dòng S80xxC, X83xxC, X80xxC_X81xxC và mẫu máy 2K được phát hành năm 2015 không được hỗ trợ HDR.