ID bài viết : 00161012 / Sửa lần cuối : 25/12/2017

Sẽ mất nhiều thời gian để nhập ảnh hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu trong Playmemories Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Việc nhập ảnh yêu cầu phải cập nhật cơ sở dữ liệu, có thể mất nhiều thời gian tùy theo lượng dữ liệu.
Nếu việc cập nhật mất quá nhiều thời gian, hãy tham khảo trang web sau.

Mất nhiều thời gian để nhập ảnh hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu.