ID bài viết : 00159835 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Không có âm thanh từ Dàn Home theater, Amplifier hoặc bộ thu AV. (dòng máy X9350D/X94xxC/X93xxC)

Không có âm thanh từ Dàn Home theater, Amplifier hoặc bộ thu AV. (dòng máy X9350D/X94xxC/X93xxC)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để xuất âm thanh ra TV từ các thiết bị âm thanh với các ngõ cắm Optical Digital Audio Out hoặc ngõ HDMI ARC, thiết lập ClearAudio+Sound Restoration (DSEE) sang Off theo các bước sau.

LƯU Ý: Dòng máy X9350D/X94xxC/X93xxC hỗ trợ Âm thanh Độ phân giải cao (High-Resolution Audio) nhưng không thể xuất ra Âm thanh Độ phân giải cao  từ ngõ Optical Digital Audio Out hoặc ngõ HDMI ARC.

 • Thiết lập ClearAudio+ sang Off
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Sound trong mục TV.
  4. Chọn Sound.
  5. Chọn ClearAudio+.
  6. Chọn Off.
 • Thiết lập Sound Restoration (DSEE) sang Off
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Sound trong mục TV.
  4. Chọn Sound.
  5. Chọn Sound Restoration (DSEE).
  6. Chọn Off.