ID bài viết : 00160425 / Sửa lần cuối : 26/06/2018

Một số tập tin đa phương tiện trong thiết bị USB không được hiển thị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các tập tin không được hỗ trợ có thể không được hiển thị. Để kiểm tra định dạng tập tin được hỗ trợ, vui lòng tham khảo Các định dạng tập tin nào được hỗ trợ cho ảnh/nhạc/video?