ID bài viết : 00160423 / Sửa lần cuối : 27/05/2020

Video phát lại từ thiết bị USB không hiển thị toàn màn hình.

Video phát lại từ thiết bị USB không hiển thị toàn màn hình.

  1. Điều chỉnh cài đặt màn hình (chế độ Wide mode, Auto wide, Display resolution (độ phân giải hiển thị)).

   • Hướng dẫn thiết lập Wide Mode sang Auto Wide
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
    2. Chọn Settings.
    3. Chọn  System Settings.
    4. Chọn  Screen.
    5. Chọn  Wide Mode hoặc Auto Wide.

     Image

    6. Thay đổi các thiết lập hiện thời và kiểm tra xem vấn đề đã được giải quyết.
   • Hướng dẫn thiết lập (Display) Resolution
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
    2. Chọn Settings.
    3. Chọn System Settings.
    4. Chọn Picture.
    5. Chọn Resolution.

     Image

    6. Thay đổi các thiết lập hiện thời và kiểm tra xem vấn đề đã được giải quyết.
  2. Kiểm tra độ phân giải video.